Misiad insan hakları evrensel ilkelerinin, Düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin, Gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar. Türkiye’nin küresel rekabet düzeyinde tanıtımına katkıda bulunur, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini desteklemek üzere uluslararası siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar; Uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırma yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.

Emeğin sömürülmediği bir dünyayı arzu ettiğini söylemekle kalmayan, bunu şahsi iş hayatına uygulayan inanmış insanların yeni adresidir MİSİAD, İnanmış gönüllerin gönül seferberliğine başladığı yerdir.

Çalışma Alanlarımız

Ekonomi

İstikrarı gözeten ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen iktisadi politikaların geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla çalışır.

Sanayi

KOBİ’lerin büyümesi ve verimliliğinin artırılmasını desteklemek, sürdürülebilir enerji politikalarına ve gıda ve tarım sektörlerinin yapısal sorunlarına yönelik öneriler geliştirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirir.

Sosyal

insan kaynağının yetkinliklerini geliştirerek ve cinsiyet eşitliğini gözeterek istihdamın ve işgücünün üretkenliğini artırmaktır. Bu kapsamda mesleki eğitimin etkinliği, gençlerde vasıf uyumu, istihdam ve kadınların ekonomiye katılımı konularında çalışmalar yapılır.

Kalkınma

Büyümenin önünde önemli bir engel oluşturan şehirlerarası gelişmişlik farkının en aza indirilmesi ve az gelişmiş şehirlerimizde refahın artması amacıyla çalışmalar yürütür. Bu kapsamda, iş dünyasının bölgesel düzeyde örgütlenmesi ve bölgesinin kalkınma stratejilerine katkı sağlamasına özel önem verir.

Yatırım Fırsatları

Belçika’nın yatırım ortamına ilişkin referans gösterilen kaynakların incelenmesi, önündeki fırsatlar ve riskler tespit edilmesi, üyeler arası tecrübe paylaşımlarının artırılması, ilgili kurum ve kuruluşlara işbirliği yapılarak başta Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Dijital Ekonomi

teknoloji, inovasyon ve dijital ekonomi üzerine çalışmalar yürütür. Ekonomide katma değeri ve rekabet gücünü yükseltmek için bilgi toplumuna dönüşümün desteklenmesini, teknoloji üretimi ve inovasyon kapasitesinin artırılmasını amaçlar.

Girişimcilik

Belçika’nın girişimcilik alanındaki rekabet gücünün artırılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede bir yandan genç girişimciliğini ve yenilikçi girişimleri, diğer yandan kurumların girişimcilik dönüşümünü desteklemeye yönelik çalışmalar yürütür

AB ve Dünya

Belçika’nın ve Türkiye’nin, refah ve rekabet düzeyinin artışına katkı sağlamak,/p>


Belçika Misiad Akademi üniversiteler ile işbirliği yaparak kuracağı yapı ile Belçika MİSİAD 'ın araştırma yapma ve görüş oluşturma sürecini akademisyen ve bilim insanları ile desteklenmesini sağlar.


Adress: MİSİAD BELÇİKA Avenue des Croix de Guerre 94 1120 Bruxelles

lo2
lo3
lo4
lo6
lo7
lo9

Belçika MİSİAD'ın şubelerinin görevleri şunlardır

• Şehrinde gerçekleştirilen faaliyetlerde Belçika MİSİAD'ın kurumsal temsilinin sağlanması,
• Siyasi ve hukuki istişareler yoluyla karar süreçlerine katkı sağlanması,
• Başta Belçika Devleti ve Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri düzenlemesi,
• AB üyelik sürecine ilişkin gelişmeler başta olmak üzere siyasi, hukuki ve iktisadi gelişmelerin takip edilmesi,

BASINDA BELÇİKA MİSİAD

BASIN2
BASIN2
BASIN4
BASIN5
MİSİAD BELÇİKA Avenue des Croix de Guerre 94 1120 Bruxelles
info@misiadbelgium.be